คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49

พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง
ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช

รองประธานกรรมการ

พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย
รองประธานกรรมการ

พ.ต.ท.ศักดิ์สุธี คำมูล
เลขานุการ

พ.ต.อ.วิเชียร ตรีอุดม

กรรมการ

พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม

กรรมการ

พ.ต.อ.ภีมภณ ม่วงศรี

กรรมการ

พ.ต.อ.อมรวิทย์ มั่นทอง

กรรมการ

พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์

กรรมการ

พ.ต.อ.มานิตย์ จิตรเอก

กรรมการ

ร.ต.อ.วินัย อาสว่าง

กรรมการ

พ.ต.ท.สายัณห์ จันศรี

กรรมการ

พ.ต.ท.สุเมธ จิตตระกูล

กรรมการ

ด.ต.พรชัย เชื้อสุวรรณ์

กรรมการ

ด.ต.ปรีชา สาตร์กลิ่น

เหรัญญิก