ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2566 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณะประโยช์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนเพือกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนค้ำประกันเงินกู้ และการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีรับผิดชอบชดใช้แทนผู้กู้ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสมาขิกในหลายกรณี พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้รถของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2566

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2566