นโยบายและระเบียบด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง
ประธานกรรมการ