การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 8 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวีัดพิจิตร จำกัด โดยมี พล.ต.ต.กำธร จันที เป็นประธานในที่ประชุม