การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ เป็นประธานในที่ประชุม