การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
           สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด พล.ต.ต.กำธร จันที ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมนึก มากมี รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯชุดที่ 47 โดยมี นายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร,นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตรพร้อมด้วยคณะ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยมี พ.ต.อ.นิเวศน์ เพชรดี  เลขานุการฯ และ     นางลัดดาวัลย์ ไชยเชาวน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการตามวาระ
ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย